Програма „Ваучери за заети лица“ 2017-2020

Информация в помощ на заети лица, желаещи да участват в процедура „Ваучери за заети лица“ 2017-2020

С настоящия проект се предоставя възможност на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език или дигитална компетентност. Безвъзмездното финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) е в размер на 85% от стойността на ваучера, като останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.Стойностите на ваучерите за обучение са в съответствие с чл.5 ал.3 от ПМС 280/2015г. и са както следва:

Вид обучениеПродължителностНоминална стойност на ваучераФинансиране от ОП РЧР– 85%Финансиране от лицето – 15%
Професионална,квалификация за първа степен300 уч. ч.600,00 лв.510,00 лв.90,00 лв.
Професионална квалификация за втора степен660 уч. ч.1200,00 лв.1020,00 лв.180,00 лв.
Професионална квалификация за трета степен960 уч. ч.1800,00 лв.1530,00 лв270,00 лв.
Професионална квалификация за част от професия по първа квалификационна степен200 уч. ч.400,00 лв.340,00 лв.60,00 лв.
Професионална квалификация за част от професия по втора квалификационна степен300 уч. ч.600,00 лв.510,00 лв.90,00 лв.
Професионална квалификация за част от професия по трета квалификационна степен600 уч. ч.1125,00 лв.956,25 лв.168,75,лв.
Ключова компетентност 4 Дигитална компетентност45 уч. ч.250,00 лв.212,50 лв.37,50 лв.

ВАЖНО: По настоящата процедура не се допускат кандидати придобили степен от висшето образование.

Едно лице, в качеството си на заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП РЧР 2014 – 2020 да премине само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

Важно: През периода на изпълнение на проекта лицата имат право да се включат в курс за професионална квалификация и ключова компетентност. За всяко обучение се подава ново заявление. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и ключова компетентност.

Обучението срещу ваучери ще се предоставя от доставчици на обучение – обучаващи институции, които отговарят на условията посочени от Агенцията по заетостта. Доставчиците на обучение, могат да бъдат всички които отговарят на определените условия, като се включват в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Целта на процедурата е повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаването на обучения целевата група ще има възможност за по-улеснена адаптация към условията на труд и съответно за подобряване качеството на своя живот. По този начин ще се насърчи повишаването на заетостта в страната и кариерното развитие на участващите.

За да кандидатствате за ваучер за професионално обучение или ключова компетентност трябва да сте наети на трудов договор или самонаети. Допустими целеви групи Заети лица по трудово правоотношение със средно или по-ниско образование.

ВАЖНО:

  • За тези от вас, които са преминали обучение за придобиване на професионална квалификация по “Аз мога” и “Аз мога повече”, по новата схема ще можете да подадете документи за чуждоезиково обучение или дигитална компетентност;
  • Ако сте се възползвали от ваучер за ключова или дигитална компетентност, то през новия програмен период ще можете да подадете заявление за придобиване степен на професионална квалификация.

Недопустими лица: Лица, включени в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, не могат да бъдат включени в същото обучение.

  • В тази програма ще могат да се записват лица, които НЕ са се възползвали от безплатни професионални и компютърни обучения с ваучери по Оперативни програми Аз мога или Аз мога повече.
  • Ако сте се обучили по специалност с ваучер може да направете вашият избор за компютърно обучение с ваучер.
  • Ако сте преминали компютърно или езиково обучение с ваучер можете да направите вашият избор за специалност.
  • Ако сте се обучили по специалност и език в предходните програми Аз мога или Аз мога повече нямате право да кандидатствате за обучение с ваучер.

Формата на обучение е присъствена, дистанционното обучение не е допустимо.

При какви условия можете да кандидатствате?

  • трябва да сте нает/а на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и
  • да сте със средна или по-ниска степен на образование /не се допуска обучение на лица с висше образование/.

ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ за кандидатстване по програма Ваучери за заети лица ще се осъщесвява не само по електронен път, но и в бюрата по труда по местоживеене в срок до петък 19 август 2017 година"