Краткосрочни курсове и семинари

За повишаване качеството на професионалните умения и знания на служителите, специалистите и експертите от бизнеса във всички сфери на дейност и в съответствие с насоките за прилагане на ученето през целия живот „Обучителен център Европа“ ЕООД организира и провежда краткосрочни специализирани курсове и семинари на теми – „Енергийна ефективност на сградите“, „Управление на строителните отпадъци“ /за всички строителни и надзорни фирми/; „Координатор по безопасност и здраве“; „Безопасни условия на труд в строителството“; „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопастност“; курсове по „Промени в МСС“, „Промени в МСФО“, „Промени в Националните счетоводни стандарти“, „Промени в българското счетоводно, данъчно, трудово-осигурително и търговско законодателство“; курсове за „Вътрешни одитори“; курсове по „Webdesign“, „Webdevelopment“, „Корпоративен мениджмънт и предприемачество“; „Управление на човешките ресурси и мотивация и оценка на персонала“; „Разработка на проекти с отворен код“ и други.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи в центъра на гр. София

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРЕМИНАТОТО ОБУЧЕНИЕ

 • Сертификат за преминато обучение

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В КУРС/СЕМИНАР

Записването в квалификационен курс за професионално обучение към Обучителен център Европа ЕООД се осъществява въз основа на следните документи:

 1. писмено заявление – по образец на Обучителен център Европа

 2. копие на документ за самоличност

 3. копие на платежното нареждане за платена такса

Предлагаме на Вашето внимание следните курсове и семинари:

Наименование на курса: Курс по ТРЗ – 50 учебни часа

Преподавател: Валентина Георгиева – главен експерт по осигуряване в Дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ в централно управление на НОИ

Цена на курса : 375 лева за всички участници.

Записване: до 15 ноември 2017г.

Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.

Място на провеждане: София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/

Цели на курса: Курсът по ТРЗ запознава с нормативната уредба касаеща човешките ресурси във фирмата. Разглежда основни правила при социалното, здравното осигуряване, както и назначаване на нови служители по КТ, прекратяване на трудови договори, изготвяне на ведомости за работни заплати. Подходящ е за начинаещи и за работещи, които искат да осъвременят своите знания. Обучението е свързано с решаване на практически казуси.

Резултати: По време на занятията ще имате възможност да усвоите специфични знания и умения в сферата на трудовото и социално-осигурителното законодателство.

Съдържание /Основни теми/:

 • Възникване и изменение на трудовото правоотношени
 • Работно време и почивки
 • Отпуски. Видове отпуски
 • Прекратяване на трудовото правоотношение
 • Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване
 • Обезщетения за майчинство
 • Парични обещетения при безработица
 • Задължително пенсионно осигуряване
 • Изготвяне на ведомости за заплати.
 • Оформяне на документи – декларации 1 и 6
 • Трудов стаж. Осигурителен стаж. Изготвяне на УП 2 и УП 3.

Метод на обучение: интензивен еднодневен семинар

Лекции: 3 часа

Упражнения: паралелно с лекциите

Дискусия по проблеми, поставени от участниците в курса: паралелно по време на лекциите

Тип: Интензивен курс.

Участници: Всички ученици и студенти, и всички желаещи в страната

Изисквания към участниците: Няма

Документ при завършване на курса: Сертификат

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ ЕООД

e-mail: center_europa@abv.bg

Молим всички участници предварително да зададат въпроси и проблеми, които ги интересуват по темата и да ги изпратят по имейл: center_europa@abv.bg на вниманието на Мариана Асенова, организатор обучения.

Курс по 'Управление на строителните отпадъци'

в Научно техническия съюз, ул. „Г.С.Раковски“ № 108

Наименование на курса: Практически указания по приложение на Наредбата за управление на строителни отпадъци (СО) и влагане на рециклирани материали (НУСОВРМ)

Преподавател:

доц. д-р инж. Румяна Захариева - катедра "Строителни материали и изолации"- УАСГ

Цена на курса : 120 лева. Записване до 18 септември 2017г. Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: основанието – курс по „Строителни отпадъци“, името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.

Място на провеждане:

Гр. София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/

Цели на курса:

Да запознае изпълнителите на СМР и лицата, извършващи премахване на строежи, с основните положения и особеностите на НУСОВРМ и техните задължения и отговорности, свързани с управление на строителните отпадъци.

Резултати:

Знания в специфичната област на управление на строителните отпадъци и практически умения по прилагане на законодателството - класификацията на СО, изпълннеие на План за управление на СО (ПУСО), водене на отчетност и докладване, регистрация и разрешения за дейности със СО.

Съдържание /Основни теми/:

 1. Понятия при управлението на СО: дейности по третиране на СО, разрешителни и регистрационни документи.

 2. Особености на СО - класификация, опасни и нежелани компоненти, методи за третиране на СО, вкл. на строителната площадка.

 3. Изискванияна на националната нормативна уредба, свързана с управление на СО - ЗУО (2012г.) и поднормативни актове (Наредби 1, 2, 6,7 на МОСВ) и ЗУТ и поднормативни актове.

 4. Основни положения на НУСОВРМ - цели, обхват, процедури, задължения и отговорности на участниците в строително-инвестиционния процес.

 5. Указания за прилагане на Наредбата: блок-схеми на материалните потоци при управление на СО. Практически указания и примери по изпълнение на ПУСО, водене на Транспортен дневник, алтернативи за управлението на СО, отчетни документи.

 6. Състояние на управлението на СО в момента - данни за количествата и вида на СО, за депата, площадките и инсталации за рециклиране.

Метод на обучение: семинар
Продължителност: 1 ден
Тип: Интензивен курс.
Изисквания към участниците: Предварително запознаване в детайли с НУСОВРМ.
Документ при завършване на курса: Сертификат

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД

e-mail: center_europa@abv.bg

Наименование на курса: Курс по разработка на проекти с отворен код

Преподавател: Институт по информационни и комуникационни технологии в БАН

Цена на курса: 30 лева за ученици, 40 лева за студенти и 120 лева за всички останали участници.

Записване: до 5 октомври 2017г.

Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка №BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.

Място на провеждане: София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/

Цели на курса: Проектите с отворен код са източник на едни от най-сериозните знания и умения в областта на програмирането. В глобалните хранилища (каквото е GitHub) може да се открият проекти с отворен код на почти всяка тематика за която се създава софтуер. Създаването на софтуер с отворен код е възникнало като противовес на комерсиално разработваните системи, които по правило са със затворен код.

В съвременния свят почти няма сфера в която да не се използва софтуер. Също така почти няма софтуер, за който да не е налична алтернатива с отворен код. Наличието на множество софтуерни проекти с отворен код дава възможност на младите специалисти в областта на програмирането да натрупат ценен практически опит, който в последствие ще им предостави неограничени възможности при реализацията в индустрията за производство на софтуер. Нещо повече, при достатъчно старание всеки специалист ще има нужните знания и умения да реализира свой собствен продукт с отворен код, което би му предоставило възможност за стартиране дори на собствено бизнес начинание.

Резултати: След преминаването на този курс ще бъдат развити умения за работа със системи за контрол на версиите, системи за управление на проекти с отворен код, както и процесът за работа в обемисти проекти. Софтуерната индустрия разчита на подготвени кадри, които бързо могат да навлязат в код писан от други хора, могат да изграждат продукта от неговите изходни кодове и умеят да комуникират с хората в екипа при отстраняване на дефекти или надграждане на функционалността.

Съдържание /Основни теми/: Програма на курс по разработка на проекти с отворен код:

 • Определяне на потребителските изисквания.
 • Планиране на интервалите за публикуване на софтуер.
 • Осъществяване на малки междинни версии.
 • Разработка на итеративен принцип.
 • Планиране на всяка итерация.
 • Организация на работното пространство.
 • Определяне на скоростта за разработка и прогнозиране на сроковете за изработка.
 • Комуникация между членовете в екипа.
 • Реализация на опростен дизайн в софтуерните решения.
 • Използване на метафори и конвенции за именуване.
 • Обектно-ориентирано моделиране с карти за класовете.
 • Реализация на малки експериментални прототипи.
 • Стратегия за добавяне на нова функционалност в продукта.
 • Преработка на съществуващ код.
 • Подходи за комуникация с клиентите.
 • Стандарти за създаване на код и документация.
 • Тестово базирана разработка и модулно тестване.
 • Програмиране по двойки.
 • Стратегия за интеграция в общо хранилище.
 • Честота на интеграцията и работа със системи за контрол на версиите.
 • Организация на интеграцията и общо притежание на кода.
 • Отстраняване на дефекти преди добавяне на нова функционалност.
 • Тестове за приемане на разработката от клиента.
 • Работа с облачната система GitHub.
 • Организиране на GitHub профил.
 • Организиране на GitHub портфолио.

Метод на обучение: интензивен еднодневен семинар

Лекции: 8 часа

Упражнения: паралелно с лекциите

Дискусия по проблеми, поставени от участниците в курса: паралелно по време на лекциите

Тип: Интензивен курс.

Участници: Всички ученици и студенти, и всички желаещи в страната

Изисквания към участниците: Познания за програмирането

Документ при завършване на курса: Сертификат

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД

e-mail: center_europa@abv.bg

Молим всички участници предварително да зададат въпроси и проблеми, които ги интересуват по темата и да ги изпратят по имейл: center_europa@abv.bg на вниманието на Мариана Асенова, организатор обучения.

Наименование на курса: Годишно счетоводно приключване по НСС за 2017 година

Преподавател: Аксения Добазова – регистриран одитор, експерт от практиката, преподавател в Нов български университет

Цена на курса: 120 лева.

Записване: до 19 декември 2017г.

Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.

Място на провеждане: София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/

Цели на курса: Да запознае счетоводителите и одиторите с промените и спецификите на годишното приключване на 2017г.

Резултати: Знания и практически умения в специфичната област по прилагане на законодателството и стандартите на годишното приключване на 2017 година.

Съдържание /Основни теми/:

 • Промени в НСС 1 Представяне на финансовите отчети
 • Промени в ЗКПО за 2017г.
 • Подготовка за годишно приключване: анализ на сметките, инвентаризация на активи и пасиви, корекции на грешки от минали години, последващи оценки на активи и пасиви, провизия за задължения
 • Определяне на данъчния финансов резултат за 2017г.: постоянни и временни разлики, други суми с които се преобразува финансовия резултат, ДАП, пренасяне на данъчни загуби от страната и чужбина, данъчно третиране на дивиденти, данък върху разходите.
 • Отчитане на събития след датата на баланса
 • Коментари върху разходите в натура, ползвани от свързани лица и касовите наличности
 • Очаквани промени в ЗКПО (ако са приети)

Метод на обучение: семинар

Лекции: 8 часа

Упражнения: паралелно с лекциите

Дискусия по проблеми, поставени от участниците в курса: в края на курса

Тип: Интензивен курс.

Участници: Всички одитори и счетоводители в страната

Изисквания към участниците: Няма

Документ при завършване на курса: Сертификат

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД

e-mail: center_europa@abv.bg

Молим всички участници предварително да зададат въпроси и проблеми, които ги интересуват по темата и да ги изпратят по имейл: center_europa@abv.bg на вниманието на Мариана Асенова, организатор обучения.

Наименование на курса: Промени в Международните стандарти за финансово отчитане

Преподавател: Аксения Добазова – регистриран одитор, експерт от практиката, преподавател в Нов български университет

Цена на курса: 120 лева.

Записване: до 20 декември 2017г.

Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.

Място на провеждане: София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/

Цели на курса: Да запознае счетоводителите и одиторите в страната с промените в Международните стандарти за финансово отчитане.

Резултати: Знания и практически умения промените и прилагането в специфичната област на Международните стандарти за финансово отчитане.

Съдържание /Основни теми/:

 • МСФО 15 Договори с клиенти: петстъпков модел при разглеждане на стандарта:а) идентифициране на договора с клиента; б) задължения за изпълнение по договора; в)определяне на договорната цена; г) разпределение на договорната цена спрямо задълженията за изпълнение; д) признаване на приход по договора.
 • МСФО 9 Финансови инструменти: Обхват, признаване и отписване, класификация на финансовите инструменти, внедрени деривативи, прекласификация, последващо оценяване на активи и пасиви, оценка по амортизирана стойност, обезценка на финансови инструменти, счетоводство на хеджирането, дата на влизане в сила.

Метод на обучение: семинар

Лекции: 8 часа

Упражнения: паралелно с лекциите

Дискусия по проблеми, поставени от участниците в курса: в края на курса

Тип: Интензивен курс.

Участници: Всички одитори и счетоводители в страната

Изисквания към участниците: Предварително запознаване със старите МСФО.

Документ при завършване на курса: Сертификат

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД

e-mail: center_europa@abv.bg

Молим всички участници предварително да зададат въпроси и проблеми, които ги интересуват по темата и да ги изпратят по имейл: center_europa@abv.bg на вниманието на Мариана Асенова, организатор обучения.

Наименование на курса: Практически курс по Счетоводство – 120 учебни часа

Преподаватели:

 • гл. ас. д-р Михаил Мусов – преподавател в УНСС, катедра „Счетоводство и анализ“
 • Ралица Мусова – експерт в областта на счетоводството и финансовия анализ, съставител на финансови отчети

Цена на курса: 900 лева за всички участници.

Записване: до 1 декември 2017г.

Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.

Място на провеждане: София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/

Цели на курса: Практическият курс по Счетоводство поставя акцент върху цялостната и всеобхватна счетоводна дейност в организацията – от изготвянето на счетоводната политика до годишното счетоводно приключване и анализът на финансовите отчети. Обучението е свързано с решаване на практически казуси и активна работа със счетоводен софтуер, вкл. модул „Склад“ и „ТРЗ“. Ориентирано е към търсене на логиката между дейността и процесите в предприятието и адекватното им счетоводно отразяване. Курсът е подходящ за студенти, начинаещи и практикуващи счетоводители, които искат да осъвременят своите знания.

Резултати: По време на занятията ще имате възможност да усвоите специфични знания в областта на счетоводното и данъчно законодателство и текущото счетоводно отчитане. Ще придобиете умения за организиране на счетоводната дейност в организацията и осъществяване на счетоводния процес в неговата пълнота и завършеност. Ще получите ценни знания относно изготвянето и анализирането на финансовите отчети.

Съдържание /Основни курсове/:

МОДУЛ I: ОСНОВНИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО – ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОБЕКТИ, СПОСОБИ И ДОКУМЕНТИРАНЕ.

 • Национално счетоводно законодателство.
 • Ресурсите на предприятието (активите) като обект на счетоводството.
 • Източниците на средства (собственият капитал и пасивите) като обект на счетоводството.
 • Стопанските операции и процеси като обект на счетоводството.
 • Способ на балансовото обобщаване. Балансови изменения.
 • Система на счетоводните сметки. Индивидуален сметкоплан. Изготвяне на индивидуален сметкоплан за предприятия от сферата на промишлеността, търговията и услугите.
 • Способ на двустранното записване. Хронологично и систематично отчитане на стопанските операции. Съставяне на счетоводни статии. Практически казуси.
 • Логически връзки между счетоводния баланс и системата на счетоводните сметки. Съставяне на оборотна ведомост. Практически казуси.
 • Счетоводни документи и документооборот. Изготвяне на първични и вторични счетоводни документи; работа със счетоводни регистри.

МОДУЛ II: СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ТЕКУЩО ОТЧИТАНЕ, СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.

 • Счетоводството в управлението на предприятието. Счетоводна политика.
 • Отчитане на собствения капитал и на привлечените парични средства (собствен капитал, основен капитал, премии и отбиви, резерви, финансов резултат – печалба/загуба, заеми и др.).
 • Отчитане на дълготрайните активи (признаване и организация на отчитането, оценка при първоначално признаване, амортизация, последващи оценки, отчитане на придобиването и изваждането от употреба на активи; финансов и оперативен лизинг; отчитане на нематериални активи). Изготвяне на инвентарна книга и амортизационен план със счетоводен софтуер.
 • Отчитане на материалните запаси (първоначална и последваща оценка на запасите, организация на отчитането, увеличение/заприходяване на материалите и продукцията, намаление/изписване на материалите и продукцията; методи на изписване и др.). Работа със счетоводен софтуер, модул „Склад“.
 • Отчитане на паричните средства (парични средства в банка и каса). Изготвяне на касова книга и практическа работа с месечни банкови извлечения.
 • Отчитане на доходите на персонала (доходи на наети лица, годишен отпуск, отпуск по болест, майчинство и др.; разчетни взаимоотношения за данъчни, здравни и осигурителни плащания, свързани с положен труд). Изготвяне на ведомост за работни заплати със счетоводен софтуер, модул „ТРЗ“.
 • Отчитане на разчетите с държавни и общински органи (разчети, свързани със: ЗКПО; ЗДДС, вкл. документиране на ВОП и ВОД, ЗДДФЛ, местни данъци и такси, НАП, НОИ, НЗОК и др.). Изготвяне на платежни нареждания за превод към бюджета.
 • Отчитане на разчетите с персонал и трети лица (разчети, свързани с: наети лица, съдружници, клиенти, начислени провизии, доставчици, рекламации, липси, начети, вътрешни разчети и др.).
 • Отчитане на разходите (дефиниране и отчитане на разходите по икономически елементи; отчитане на разходи за производствената дейност, вкл. незавършено производство; калкулиране себестойността на продукцията; отчитане на спомагателната и търговската дейност; отчитане на административни, финансови, разходи за бъдещи периоди и др.). Практическа работа с калкулационни карти.
 • Отчитане на приходите (приходи от продажба на продукция, стоки, услуги, материални и нематериални активи и др.; отчитане на финансови приходи, финансирания, приходи за бъдещи периоди и др.). Изготвяне на фактури за продажби със счетоводен софтуер.
 • Отчитане на финансовия резултат (формиране на финансовия резултат от текущата година, данъчно облагане на печалбата, разпределение на балансовата печалба и др.).
 • Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет (етапи на годишното счетоводно приключване, съдържание и изисквания за съставяне на ГФО, изготвяне и публикуване на ГФО). Практическа работа по изготвяне на ГФО.
 • Анализ на финансовите отчети (логически връзки между основните елементи на финансовия отчет – Баланс, ОПР, ОПП; показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност, платежоспособност и др.).

Работа със счетоводен софтуер.

Метод на обучение: семинар

Лекции: 120 часа

Упражнения: паралелно с лекциите

Дискусия по проблеми, поставени от участниците в курса: паралелно по време на лекциите

Тип: Интензивен курс.

Участници: студенти, начинаещи счетоводители с теоретични познания и малък практически опит и всички, които в кратък срок желаят да обогатят и разширят знанията и уменията си в областта на счетоводството.

Изисквания към участниците: Няма

Документ при завършване на курса: Сертификат

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД

e-mail: center_europa@abv.bg

Молим всички участници предварително да зададат въпроси и проблеми, които ги интересуват по темата и да ги изпратят по имейл: center_europa@abv.bg на вниманието на Мариана Асенова, организатор обучения.

Наименование на курса: PHOTOSHOP

Преподавател: Никола Славов – архитект експерт от практиката и преподавател

Цена на курса: 135 лв.

Записване: до 9 декември 2017г, както и до предния ден преди започване на курса за всяка следваща дата.

Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.

Място на провеждане: София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/

Цели на курса: Да запознае участниците напрактика с функциите, инструментите, слоевете и техниките за работа с Photoshop и работа с цифрова фотография.

Резултати: Знания и практически умения за работа с програмата Photoshop.

Съдържание /Основни курсове/:

 • Запознаване с работната област.
 • Особености при създаването на проект.
 • Подготвяне на файлове за Web или печат.
 • Основи на слоевете.
 • Инструменти за селектиране и работа със селекции.
 • Усъвършенствани техники за работа със слоеве.
 • Панел с инструменти.
 • Работа с текст.
 • Стил на текста, ефекти на слоя и взаимодействие между слоевете.
 • Работа с маски и канали.
 • Корекционни слоеве.
 • Коригиране и подобряване на цифрови фотографии.
 • Ретуш на цифрови фотографии.

Метод на обучение: семинар

Лекции: 8 часа

Упражнения: паралелно с лекциите

Дискусия по проблеми, поставени от участниците в курса: в края на курса

Тип: Интензивен семинар.

Участници: Всички желаещи.

Изисквания към участниците: Няма

Документ при завършване на курса: Сертификат

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД

e-mail: center_europa@abv.bg

Молим всички участници предварително да зададат въпроси и проблеми, които ги интересуват по темата и да ги изпратят по имейл: center_europa@abv.bg на вниманието на Мариана Асенова, организатор обучения.

Наименование на курса: „Промени в данъчното законодателство 2018г. и казуси в практиката“

Преподавател: Калина Златанова – данъчен консултант, експерт от практиката

Цена на курса: 120 лв.

Записване: до 9 декември 2017г, както и до предния ден преди започване на курса за всяка следваща дата.

Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.

Място на провеждане: София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/

Цели на курса: Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.

Резултати: Знания и практически умения: в специфичната област по прилагане на промените в данъчното законодателство 2018г. и решаване на казусите от практиката.

Съдържание /Основни курсове/:

 • Основни промени в ЗДДС през 2018 г.
 • ДДС третиране на личното ползване на фирмени активи (данък weekend). Възможни подходи при облагането. Кога личното ползване не се облага с ДДС. Критерии за разпределение на разходите между бизнес ползването и личното ползване на актива.
 • Ползване на данъчен кредит в редуциран размер при наличие на лично ползване на активи.
 • Промени в режима на корекции на ползван данъчен кредит.
 • Нови ежегодни корекции на данъчен кредит при промяна в използването на активите.
 • Промени, свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС.
 • Коментар на актуални указания на НАП, решение на СЕС и ВАС.
 • Практически въпроси и проблеми, свързани с прилагането на ЗДДС.
 • Свободна дискусия с участниците.

Метод на обучение: семинар

Лекции: 8 часа

Упражнения: паралелно с лекциите

Дискусия по проблеми, поставени от участниците в курса: в края на курса

Тип: Интензивен семинар.

Участници: Всички одитори и счетоводители, и всички желаещи от София и страната.

Изисквания към участниците: Няма

Документ при завършване на курса: Сертификат

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД

e-mail: center_europa@abv.bg

Молим всички участници предварително да зададат въпроси и проблеми, които ги интересуват по темата и да ги изпратят по имейл: center_europa@abv.bg на вниманието на Мариана Асенова, организатор обучения.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ЗАПИСВАНЕ В КУРС/СЕМИНАР

Таксата за обучение за всички курсове се заплаща единствено чрез банков превод по сметката на „Обучителен център Европа“ ЕООД :

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

IBAN: BG98 UNCR 7000 1522 5210 73

SWIFT (BIC): UNCR BG SF

Молим всички физически лица да посочат в платежното нареждане три имена и ЕГН.

Молим всички юридически лица да посочат в платежното нареждане името на фирмата, Булстат, седалище и материално отговорно лице.

Основание за превода: такса обучение в курс по <име на курс>.

Получател: „Обучителен център Европа“ ЕООД

Всички цени, посочени на сайта са крайни.

На всички курсисти се издават фактури, без да се начислява ДДС.

Заплащането се извършва предварително в пълен размер най-късно 3 дни преди стартирането на курса/семинара.