Професионално обучение

„Обучителен център Европа“ ЕООД е един от най-големите лицензирани обучителни центрове в България. „Обучителен център Европа“ работи съгласно изискванията на Министерство на образованието и науката /МОН/ и Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет. Ние сме официален доставчик на обучения към Агенция по заетостта и работим по всички ваучерни схеми.

„Обучителен център Европа“ ЕООД предлага квалификационни курсове по 58 специалности.

Предоставяме възможност за придобиване на II и III степен на професионална квалификация по професия или по част от професия в широк кръг професионални направления:

 • 2130701 Графичен дизайн - 3-та степен
 • 3410301 Недвижими имоти - 3-та степен
 • 3410401 Търговия на едро и дребно - 3-та степен
 • 3420201 Маркетингови проучвания - 2-ра степен
 • 3430101 Банково дело - 3-та степен
 • 3430201 Финансова отчетност - 2-ра степен
 • 3440201 Митническа и данъчна администрация - 3-та степен
 • 3440301 Оперативно счетоводство - 3-та степен
 • 3450401 Бизнес услуги - 2-ра степен
 • 3450501 Малък и среден бизнес - 2-ра степен
 • 3451202 Търговия - 3-та степен
 • 3460101 Бизнес-администрация - 3-та степен
 • 3460201 Административно обслужване - 2-ра степен
 • 4820101 Икономическа информатика - 3-та степен
 • 4820201 Икономическо информационно осигуряване - 2-ра степен
 • 4820301 Текстообработване - 1-ва степен
 • 4820401 Електронна търговия - 3-та степен
 • 5230501 Компютърна техника и технологии - 3-та степен
 • 5230502 Компютърни мрежи - 3-та степен

Строителен техник

 • 5820101 Строителство и архитектура - 3-та степен
 • 5820103 Водно строителство - 3-та степен
 • 5820104 Транспортно строителство - 3-та степен

Строител

 • 5820302 Кофражи - 2-ра степен
 • 5820303 Армировка и бетон - 2-ра степен
 • 5820304 Зидария - 2-ра степен
 • 5820305 Мазилки и шпакловки - 2-ра степен
 • 5820306 Вътрешни облицовки и настилки - 2-ра степен
 • 5820307 Външни облицовки и настилки - 2-ра степен
 • 5820309 Бояджийски работи - 2-ра степен
 • 5820310 Строително дърводелство - 2-ра степен
 • 5820311 Строително тенекеджийство - 2-ра степен
 • 5820312 Покриви - 2-ра степен

Строителен-монтажник

 • 5820401 Стоманобетонни конструкции - 2-ра степен
 • 5820402 Метални конструкции - 2-ра степен
 • 5820403 Сухо строителство - 2-ра степен
 • 5820404 Дограма и стъклопоставяне - 2-ра степен
 • 5820405 Изолации в строителството - 2-ра степен

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

 • 5820501 Вътрешни ВиК мрежи - 2-ра степен
 • 5820502 Външни ВиК мрежи - 2-ра степен

Пътен строител

 • 5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях - 2-ра степен
 • 5820602 Строител на релсови пътища и съоръжения към тях - 2-ра степен

Техник-растениевъд

 • 6210105 Тютюнопроизводство - 3-та степен
 • 6210106 Гъбопроизводство - 3-ра степен
 • 6210107 Растителна защита и агрохимия - 3-та степен

Растениевъд

 • 6210302 Полевъдство - 2-ра степен
 • 6210303 Зеленчукопроизводство - 2-ра степен
 • 6210304 Трайни насаждения - 2-ра степен
 • 6210305 Селекция и семепроизводство - 2-ра степен

Техник-животновъд

 • 6210401 Говедовъдство - 3-та степен
 • 6210402 Овцевъдство - 3-та степен
 • 6210403 Свиневъдство - 3-та степен
 • 6210404 Птицевъдство - 3-та степен
 • 6210405 Зайцевъдство - 3-та степен
 • 6210406 Пчеларство и бубарство - 3-та степен
 • 6210407 Коневъдство и конна езда - 3-та степен
 • 8110101 Организация на хотелиерството - 3-та степен

Организатор на туристическа агентска дейност

 • 8120101 Организация на туризма и свободното време - 3-та степен

Екскурзовод

 • 8120302 Екскурзоводско обслужване - 3-та степен

Оценяването на резултатите от обучението е чрез текущи и периодични проверки и чрез изпити за придобиване на професионална квалификация.

Стараем се да отговорим на високите изисквания на съвременното образование и да предоставяме най-новите и актуални теми и материали на нашите курсисти и всички желаещи обучение, преквалификация и развитие.

Издаваните дипломи, удостоверения и сертификати са признати както в България, така и в цяла Европа и Дубай.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Вечерна

Съботно-неделна

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

Теоретични занимания - сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи в центъра на гр. София

Учебна / производствена практика – в офисите и техническите бази на нашите партньори.

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 • Всеки курс завършва с изпит.

 • След успешно завършване на курса, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация.

Обръщаме Ви внимание, че право да издават държавно признати документи за професионална квалификация има единствено лицензиран Център за професионално обучение към НАПОО. Можете да проверите дали избраният от Вас център присъства в регистъра на лицензираните центровете за професионално обучение на адрес http://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Записването в квалификационен курс за професионално обучение към Обучителен център Европа ЕООД се осъществява въз основа на следните документи:

 1. писмено заявление – по образец на Обучителен център Европа

 2. подписан договор за обучение

 3. копие на документ за самоличност

 4. копие на документ за завършена образователна степен

 5. медицинско свидетелство, валидно до един месец от датата на подаване на документите, удостоверяващо, че здравословното състояние на обучаемия му позволява да упражнява съответната професия и/или специалност, и че избраното обучение не е противопоказно за него

 6. 3 снимки паспортен формат

 7. копие на платежното нареждане за платена такса за обучение

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ЗАПИСВАНЕ В КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Таксата за обучение за всички курсове се заплаща единствено чрез банков превод по сметката на „Обучителен център Европа“ ЕООД :

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

IBAN: BG98 UNCR 7000 1522 5210 73

SWIFT (BIC): UNCR BG SF

Молим всички физически лица да посочат в платежното нареждане три имена и ЕГН.

Молим всички юридически лица да посочат в платежното нареждане името на фирмата, Булстат, седалище и материално отговорно лице.

Основание за превода: такса обучение по специалност <специалност>

Получател: „Обучителен център Европа“ ЕООД

Всички цени, посочени на сайта са крайни.

На всички курсисти се издават фактури, без да се начислява ДДС.

Заплащането за професионалните курсове и на курсовете за придобиване на част от професия може да бъде извършено на две вноски: при записване се заплаща 50 % от таксата, а останалата сума – до един месец след стартиране на обучението.

Заплащането на 15% самоучастие за професионалните курсове и за придобиване на професия по Програмата „Ваучери за заети лица“ се извършва предварително най-късно 3 дни преди започването на курса.